فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

استفتاء

س 1 - بعضی از سرودهایی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش می شود، آهنگهای تندی دارد که حتی انسان را از حالت طبیعی خارج می کند، شنیدن این نوع سرودها چه حکمی دارد؟ و آیا شنیدن کلیه آهنگهایی که از رادیو پخش می شود موافق شرع است؟ و دیگر این که نواختن آهنگ برای نوازنده چه حکمی دارد؛ مثلاً شخصی که آهنگهای سرود شهید مطهری را می نوازد و این غم انگیز است (برای) او چه حکمی دارد؟
ج موسیقی مطرب حرام است و صداهای مشکوک مانع ندارد(1269).
س 2 - موزیک نظامی و سرودهایی که از رادیو و تلویزیون پخش می شود و همچنین سرودهایی که به وسیله خانمها در حضور مردها اجرا می شود، شرعا جایز هستند یا خیر؟
ج - اشکال ندارد مگر محرز شود که موسیقی مطرب است(1270).
س 3 - آیا آواز خواندن زوجه برای زوج خود در صورتی که منجر به غنا شود جایز است یا خیر؟
ج - حرام است(1271).
س 4 - آیا مطالعه در کتابخانه ای که صدای موسیقی به گوش می رسد جایز است؟
ج - مطالعه جایز است و مجرد رسیدن صدا، بدون استماع (گوش دادن) حرام نیست(1272).

حکم کلی

آهنگ یا آواز
1 - مطرب بودن آن معلوم است - حرام.
2 - مطرب نبودن آن معلوم است - جایز.
3 - مطرب بودن آن معلوم نیست - جایز.

رقص

رقص چون مظنه تحریک غریزه جنسی را دارد بنابر احتیاط واجب حرام است، مگر رقص همسر برای همسر(1273).