فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

شرایط قصاص عضو

1 - تساوی در دین و مذهب.
2 - تساوی در حریت و بندگی.
3 - تساوی در سلامت، عضو سالم در مقابل عضو معیوب قصاص نمی شود، ولی عضو معیوب در مقابل عضو سالم قصاص می شود.
4 - تساوی در طول و عرض و عمق در جراحات، در قصاص جراحات، باید قصاص از نظر طول و عرض و عمق با جنایت مساوی باشد.
5 - تساوی اعضا در محل (دست راست برای دست راست و دست چپ برای دست چپ).
6 - تساوی در ابزار جنایت (وسیله ای که با آن جنایت کرده است).
7 - تساوی در عقل (هر دو عاقل باشند).
8 - جنایتکار بالغ باشد.
9 - جانی پدر مجنی علیه نباشد.
10 - محکوم به قصاص، زن حامله نباشد.
11 - گرمی و سردی هوا موجب سرایت زخم یا موجب آزاری اضافه بر قصاص نشود(1245).

مساله:

در قصاص اعضا، زن و مرد با هم مساوی می باشند، لیکن اگر جانی مرد باشد و عضوی که قصاص می کنند از اعضایی باشد که دیه آن از ثلث دیه کشتن بیشتر باشد، تفاوت دیه را باید بپردازند، چون در دیه اعضا، زن و مرد تا یک سوم دیه کشتن مساوی هستند و از آن بالاتر، دیه زن نصف دیه مرد است(1246).

دیات