فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

شرایط شهود:

بلوغ
عقل
ایمان
عدالت
حلال زادگی
غیر متهم (شاهد مورد اتهام نباشد)(1236).

شرایط اقرار:

1 - اقرار از روی اختیار باشد.
2 - در حالی مستی، خواب و بیهوشی نباشد.
3 - صریح باشد.
4 - تکرار آن متناسب با مورد اقرار باشد(1237).

شرایط مقر:

بلوغ
عقل
حریت (برده نباشد)
اختیار (به اجبار اقرار نکرده باشد)
قصد (بدون قصد اقرار نکرده باشد)(1238).