فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

سهام مفروض و صاحبان آنها

یک بر روی دو
1 - شوهر، در صورتی که میت فرزند یا فرزندزاده نداشته باشد.
2 - یک دختر، در صورتیکه میت فرزند دیگری که از او ارث ببرد نداشته باشد.
3 - یک خواهر پدر و مادری یا پدری، در صورتی که میت بردار پدر و مادری یا پدری نداشته باشد.
یک بر روی سه
1 - مادر، هرگاه میت فرزند یا برادرانی نداشته باشد، یک بردار مانع نیست.
2 - برادران و خواهران مادری میت، در صورتی که متعدد باشند.
یک بر روی چهار
1 - شوهر در صورتی که میت، فرزند یا فرزنده زاده داشته باشد.
2 - زن در صورتی که میت، فرزند یا فرزند زاده نداشته باشد.
یک بر روی شش
1 - پدر، در صورتی که میت فرزند دارد.
2 - مادر، هرگاه میت دو برادر یا چهار خواهر پدر و مادری داشته باشد یا میت فرزند دارد.
3 - برادر یا خواهر مادری اگر متعدد نباشد.
یک بر روی هشت
زوجه در صورتی که میت (شوهر او) فرزند یا فرزندزاده داشته باشد.
دو بر روی سه
1 - دو دختر میت یا بیشتر در صورتی که میت پسر نداشته باشد.
2 - دو خواهر پدری و مادری یا بیشتر از دو نفر، در صورتی که برادر پدر و مادری نداشته باشند.
3 - دو خواهر پدری در صورتی که برادر پدری نداشته باشد.

توارث همسران

1 - زن و شوهر در صورتی از یکدیگر ارث می برند که عقد آنها دائمی باشد(1223).
2 - اگر زن بمیرد، شوهر او از تمام اموال وی ارث می برد (چه منقول و چه غیر منقول) ولی اگر شوهر بمیرد، همسر وی از زمین ارث نمی برد و از ساختمان و درخت و کشتزار نیز فقط از قیمت آن ارث می برد و از اصل آن ارث نمی برد(1224).
اگر شوهر بمیرد
1 - میت فرزند ندارد: یک بر روی چهار به همسر و سه بر روی چهار به سایر ورثه می رسد.
2 - میت فرزند دارد: یک بر روی هشت به همسر و هفت بر روی هشت به سایر ورثه می رسد.
اگر زن بمیرد
1 - میت فرزند ندارد: یک بر روی دو به شوهر و یک بر روی دو به سایر ورثه می رسد.
2 - میت فرزند دارد: یک بر روی چهار به شوهر و سه بر روی چهار به سایر ورثه می رسد(1225).
3 - سهم مفروض مادر میت چقدر است؟
4 - فرزند میت مانع سهم بری کامل چه کسانی است؟
5 - تفاوت ارث بری زن و شوهر از یکدیگر در چیست؟

درس (68) قضاوت و شهادت

ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدال.
خداوند به شما فرمان می دهد که امانتها را به اهل آن بدهید و چون میان مردم قضاوت و داوری کنید، از روی عدل حکم دهید.
(سوره نساء، آیه 58)