فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

مستحبات پس از مرگ

دهان و چشمان میت را بر هم بگذارند که باز نماند.
چانه او را ببندند.
دست و پای او را دراز کنند.
پارچه ای روی او بیندازند.
اگر در شب فوت کرده، در محل فوت او چراغ روشن کنند.
برای تشییع جنازه او مومنین را خبر کنند.
در دفن او عجله کنند، ولی اگر یقین به مردن او ندارند، باید صبر کنند تا معلوم شود و نیز اگر میت حامله باشد و بچه در شکم او زنده باشد، باید به قدری دفن را تاخیر اندازند که پهلوی چپ را بشکافند و طفل را بیرون آورند و پهلو را بدوزند(1172).

واجبات پس از مرگ

غسل دادن.
حنوط کردن.
کفن کردن.
نماز خواندن بر او.
دفن(1173).

غسل میت

1 - هرگاه مومنی از دنیا برود، بر همه مکلفین واجب است که او از غسل داده و کفن کنند و بر او نماز بخوانند و سپس دفن کنند، و اگر بعضی انجام دهند، از دیگران ساقط می شود(1174).
2 - واجب است میت را سه غسل بدهند:
اول: با آبی که به صدر مخلوط باشد.
دوم: با آبی که با کافور مخلوط باشد.
سوم: با آب خالص(1175).
3 - کیفیت غسل میت با سایر غسلها تفاوتی - به جز در نیت - ندارد، و احتیاط واجب آن است که تا غسل ترتیبی ممکن است، میت را غسل ارتماسی ندهند(1176).
4 - سدر و کافور باید به اندازه ای زیاد نباشد که آب را مضاف کند و به اندازه ای هم کم نباشد که نگویند سدر و کافور با آب مخلوط شده است(1177).
5 - اگر سدر و کافور یا یکی از اینها پیدا نشود، باید به جای هر کدام که ممکن نیست میت را با آب خالص غسل بدهند(1178).
6 - این افراد را باید غسل داد:
زن یا مرد مسلمان دوازده امامی.
بچه مسلمان، هر چند از زنا به دنیا آمده باشد.
کسی که از کودکی دیوانه بوده و به حال دیوانگی بالغ شده، در صورتی که پدر و مادر او یا یکی از آنها مسلمان باشد.
کودک سقط شده مسلمان، گرچه چهار ماه یا بیشتر دارد(1179).
7 - غسل و کفن و دفن کافر و اولاد او جایز نیست(1180).
8 - برای غسل و کفن و نماز و دفن میت، باید از ولی او اجازه گرفت(1181).
9 - ولی زن که در غسل و کفن و دفن او دخالت می کند شوهر اوست و بعد از او مردهایی که از میت ارث می برند مقدم بر زنهای ایشانند و هر کدام که در ارث بردن مقدم هستند در این امر نیز مقدمند(1182).
10 - شرایط کسی که میت را غسل می دهد:
مسلمان دوازده امامی باشد.
مسائل غسل را بداند.
عاقل باشد.
بنابر احتیاط واجب بالغ باشد.
اگر میت مرد است، مرد او را غسل دهد و اگر زن است، زن او را غسل دهد(1183).
11 - زن می تواند شوهر خود را غسل دهد و شوهر هم می تواند زن خود را غسل دهد، گرچه احتیاط مستحب آن است که زن و شوهر خود و شوهر زن خود را غسل ندهد(1184).
12 - مرد می توان دختر بچه ای را که سن او از سه سال بیشتر نیست غسل دهد، زن هم یم تواند پسر بچه ای را که سه سال بیشتر ندارد غسل دهد(1185).
13 - نگاه کردن به عورت میت حرام است و کسی که میت را غسل می دهد، اگر نگاه کند معصیت کرده ولی غسل باطل نمی شود(1186).
14 - جایز نیست برای غسل دادن میت مزد بگیرند، ولی مزد گرفتن برای کارهای مقدماتی غسل، حرام نیست(1187).
15 - اگر آب نباشد، یا استعمال آن مانعی داشته باشد، باید عوض هر غسل، میت را یک تیمم بدهند(1188).