فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

افرادی که بر دخترهای و زنان محرمند:

1 - پدر و پدر بزرگ.
2 - پسر و پسر فرزند (نوه).
3 - برادر.
4 - خواهر زاده (پسر خواهر).
5 - برادر زاده (پسر برادر).
6 - عمو (عموی خودش و عموی پدر و مادرش).
7 - دایی (دایی خودش و دایی پدر و مادرش)(1114).

محارم سببی

افرادی که به واسطه ازدواج بر پسرها و مردها محرم می شوند عبارتند از:
1 - مادر زن و مادر بزرگ او.
2 - دختر زن، هر چند دختر خودش نباشد. (در صورتی که با آن زن همبستر شده باشد).
3 - زن پدر (نامادری).
4 - زن پسر (عروس)(1115).
افرادی که به واسطه ازدواج بر دخترها و زنها محرم می شوند عبارتند از:
1 - شوهر.
2 - پدر شوهر و پدر بزرگ او.
3 - پسر شوهر، هر چند فرزند خودش نباشد و نوه او.
4 - شوهر مادر (به شرط آن که با هم آمیزش کرده باشند).
5 - شوهر دختر (داماد)(1116).
به جز این افراد و برخی که به سبب شیر خوردن محرم می شوند، دیگر مدها نامحرمند، حتی شوهر خواهر و برادر شوهر(1117).

محارم رضاعی

اگر کودکی با شرایطی که خواهد آمد، از زنی شیر بخورد، موجب محرمیت برخی افراد می شود.