فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

دستور کشتن شتر

برای کشتن شتر، باید کارد یا چیز دیگری را که از آهن برنده باشد، در گودی بین گردن و سینه اش فرو کنند. پس اگر مانند گوسفند آن را سر ببرند حرام و نجس است(1105).

شرایط سر بریدن حیوان و نحر شتر

کسی که سر حیوان را می برد، مسلمان باشد.
با آهن سر حیوان را ببرد، ولی در حال ناچاری با چیز تیز دیگری مانند شیشه و سنگ تیز هم مانع ندارد.
هنگام سر بریدن، قسمت جلوی بدن حیوان رو به قبله باشد.
وقتی که می خواهد سر حیوان را ببرد یا کارد به گلویش بگذارد، به نیت سر بریدن، نام خدا را ببرد و همین قدر که بگوید بسم الله کافی است.
حیوان بعد از سر بریدن حرکتی بکند که معلوم شود زنده بوده است(1106).

مساله: سر بریدن حیوان با غیر فلز و حتی فلزی که آهن نیست یا آهن بودن آن مشکوک است صحیح

نمی باشد(1107).