فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

زمینی که کافر ذمی از مسلمانی خریداری کند

کافی ذمی، غیر مسلمانی است که تحت شرایطی در حکومت اسلامی زندگی می کند، چنین کسی اگر زمینی خریداری کند، باید یک بر روی پنج آن را به عنوان خمس تحویل دهد(842).

پی آمدهای ندادن خمس

1 - تا خمس مال را ندهد نمی تواند در آن تصرف کند؛ یعنی غذایی که در آن خمس باشد نمی تواند بخورد و با پولی که خمس آن را نداده، نمی تواند چیزی بخرد(843).
2 - اگر با پول خمس نداده، خرید و فروش کند (بدون اجازه حاکم شرع) یک بر روی پنج آن معامله باطل است(844).
3 - اگر بخواهد پول خمس نداده را به صاحب حمام بدهد و در حمام غسل کند، غسل او باطل است(845).
4 - اگر با پولی که خمس آن را نداده است، خانه بخرد، نماز خواندن در آن خانه باطل است(846).
5 - اگر چیزی را که خمس آن داده نشده، به کسی ببخشد، یک بر روی پنج آن چیز مال او نمی شود(847).

استفتاء

س 1 - اگر کسی در گذشته مقلد مرجعی بود که می گفت سرمایه و ابزار خمس ندارد و طبق این فتوای مرجع خود خمس نداد، حالا آن مرجع فوت کرده، مقلد حضر تعالی است، می خواهد بدانید حالا از همان سرمایه و ابزار که باقی است باید خمس بدهد یا نه؟
ج - باید خمس بدهد(848).
س 2 - شخصی مقداری کتاب خریده و هنوز همه کتابها را مطالعه نکرده و به مرور زمان مطالعه می کند، اگر سر سال رسید، خمس به آن تعلق می گیرد؟
ج - اگر تهیه آن جزء احتیاجات او محسوب می شود و مورد حاجت است، خمس ندارد(849).
س 3 - آیا به وجهی که برای زیارت مستحب به حساب مربوط واریز می شود، اگر در سالهای بعد مشرف شود، خمس تعلق می گیرد؟
ج - در فرض مذکور خمس دارد(850).