فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - کدامیک از موارد خمس، اکثر افراد جامعه را شامل می شود؟
2 - کدامیک از این موارد جزو مخارج زندگی به حساب می آید، کتاب، تلفن، اتومبیل، عینک، مغازه؟
3 - حقوق بازنشستگی و عید کارمندان دولت خمس دارد یا نه؟
4 - پولی که برای ازدواج یا خرید منزل پس انداز شده خمس دارد یا نه؟
5 - رابطه خمس و نماز چیست؟
6 - آیا معادن نفت و مس و منگنز که توسط دولت اسلامی ایران استخراج می شود خمس دارد؟

درس (46) خمس (2)

گنج

گنج، مالی است که در زمین یا درخت یا کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن گنج بگویند(835).