فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - در این ایام، روزه گرفتن چه حکمی دارد؟
12 فروردین، 12 ذی الحجه، 10 محرم، 9 ذی الحجه، اول فروردین و اول شوال
2 - اعتکاف فرزند بدون اجازه پدر چه حکمی دارد؟
3 - مسافری بعد از ظهر قصد می کند ده روز در جایی بماند و تا آن وقت کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده، آیا می تواند نیت روزه کند.
4 - آیا کسی که روزه واجب بر عهده اوست می تواند، روزه مستحبی به جا آورد.
5 - در چه صورتی، باطل کردن روزه مستحب است.

درس (40) مبطلات روزه

خوردن و آشامیدن

1 - اگر روزه دار عمداً چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه اش باطل می شود هر چند خوردن و آشامیدن آن معمول نباشد؛ مانند خاک و نفت(706).
2 - اگر کسی عمداً چیزی را که لای دندانش مانده است فرو برد، روزه اش باطل می شود(707).
3 - فرو بردن آب دهان، روزه را باطل نمی کند، هر چند زیاد باشد(708).
4 - اگر روزه دار به سبب فراموشی (نمی داند روزه است) چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه اش باطل نمی شود(709).
5 - انسان نمی تواند، بخاطر ضعف، روزه را بخورد ولی اگر ضعف او به قدری است که معمولاً نمی شود آن را تحمل کرد، خوردن روزه اشکال ندارد(710).
6 - فرو بردن اخلاط سر و سینه، تا به فضای دهان نرسیده روزه را باطل نمی کند، ولی اگر داخل فضای دهان شود، احتیاط واجب آن است که آن را فرو نبرد(711).