فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

نافله نمازهای یومیه

صفحه 225 نیاز به اسکن دارد.
17 رکعت نماز واجب که در شبانه روز خوانده می شود. (در غیر سفر و روز جمعه) 23 رکعت نافله دارد که به علاوه 11 رکعت نماز شب، جمعاً 34 رکعت می شود، یعنی دو برابر تعداد رکعتهای نماز واجب.

دو مساله:

1 - در روز جمعه بر شانزده رکعت ظهر و عصر، چهار رکعت اضافه می شود(673).
2 - نافله ظهر و عصر را در سفر نباید خواند ولی نافله عشا را به نیست این که شاید مطلوب باشد (به قصد رجاء) می توان خواند(674).

نماز شب

نماز شب 11 رکعت است که بدین ترتیب خوانده می شود:
دو رکعت - به نیت نافله شب.
دو رکعت - به نیت نافله شب.
دو رکعت - به نیت نافله شب.
دو رکعت - به نیت نافله شب.
دو رکعت - به نیت نافله شفع.
دو رکعت - به نیت نافله وتر(675).