فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

خطبه دوم:

1 - حمد و سپاس الهی را به جا آورد.
2 - بر پیامبر و آل او صلوات بفرستد.
3 - مردم را به تقوا توصیه کند (بنا بر احتیاط واجب).
4 - سوره کوتاهی از قرآن بخواند (بنابر احتیاط واجب).
5 - بر ائمه مسلمین (علیهم السلام) درود بفرستد و برای مردان و زنان مومن طلب آموزش کند (بنابر احتیاط مستحب)(657).
و سزاوار است این مطالب را نیز بگوید.
1 - آنچه مسلمانان در زندگی دنیا و آخرت به آن نیاز دارند.
2 - مردم را از آنچه در جهان می گذرد و به سود و زیان مسلمانان است، آگاه کند.
3 - از مسائل سیاسی و اقتصادی که در استقلال و آزادی آنان دخالت دارد و چگونگی رفتار آنها با سایر ملت ها سخن بگوید.
4 - مسلمانان را از دخالت دولت های ستمگر و استعمار گر در امور سیاسی و اقتصادی که منجر به بهره کشی از آنان می شود، آگاه کند(658).

ویژگیهای امام جمعه

سزاوار است که امام جمعه این ویژگیها را داشته باشد:
خطیب بلیغ باشد و مقتضای حال را با عبارتهای فصیح خالی از پیچیدگی بیان کند.
نسبت به آنچه در کشورهای اسلامی به ویژه کشور خودش می گذرد آشنا باشد.
مصالح اسلام و مسلمین را بشناسد.
شجاع باشد و سرزنش هیچکس او را از طریق الهی بازندارد.
در اظهار حق و ابطال باطل صریح باشد.
آنچه سبب تاثیر کلامش در نفوس می شود مراعات کند؛ از جمله:
در شکل و شمایل صالحان باشد.
کردارش با موعظه هایش هماهنگ باشد.
از آنچه سبب سرزنش کردن خودش یا مسخره کلامش می باشد، حتی زیاد حرف زدن و مزاح کردن بپرهیزد.
همه اینها را برای رضای خدا و به دور از حب دنیا و ریاست مراعات کند(659).

استفتاء

س - آیا شرکت بانوان در نمازهای جماعت و نماز جمعه کراهت دارد یا خیر؟
ج - کراهت ندارد، بلکه در بعضی موارد مطلوب است(660).