فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

سجده سهو

1 - در مواردی که سجده واجب می شود، باید بعد از سلام نماز، به سجده رود و بگوید: بسم الله و بالله اللهم صل علی محمد و آل محمد و بهتر است بگوید: بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی و رحمه الله و برکاته و بعد بنشیند و دوباره به سجده رود و یکی از ذکرهای بالا را بگوید سپس بنشیند و تشهد و سلام را بجا آورد(552).
2 - سجده سهو تکبیره الاحرام ندارد.
3 - موارد سجده سهو:
واجب:
1 - در بین نماز سهواً حرف بزند.
2 - یک سجده را فراموش کند، پس از وارد شدن به رکوع رکعت بعد، یادش بیاید.
3 - در نماز چهار رکعتی، شک بین 4 و 5 در حالت نشسته یا 5 و 6 در حالت ایستاده پیش آید (به تفصیلی که گذشت).

احتیاط واجب:

1 - سلام بی جا (مثلاً در رکعت سوم نماز چهار رکعتی سهواً سلام بدهد).
2 - تشهد را فراموش کند

احتیاط مستحب: مقداری از سلام واجب نماز بی جا گفته شود(553).

4 - اگر چیزی را که غلط خوانده دوباره صحیح بخواند، سجده سهو واجب نیست(554).
5 - اگر در نماز سهواً مدتی حرف بزند و تمام آن یک مرتبه حساب شود، دو سجده سهو کافی است(555).