فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

خندیدن و گریستن

1 - اگر نمازگزار عمداً با صدا بخندد، نمازش باطل است.
2 - لبخند زدن نماز را باطل نمی کند.
3 - اگر نماز گزار برای کار دنیا عمداً با صدا گریه کند نمازش باطل است.
4 - گریه بدون صدا و گریه از ترس خدا یا برای آخرت - هر چند با صدا باشد - نماز را باطل نمی کند(519).

روی از قبله برگرداندن

1 - اگر عمداً به مقداری روی خود را از قبله برگرداند، به طوری که نگویند رو به قبله است، نمازش باطل است.
2 - اگر سهواً تمام صورت را به طرف راست یا چپ قبله برگرداند، احتیاط واجب آن است که نماز را دوباره بخواند. ولی اگر به طرف راست یا چپ قبله نرسیده است، نماز صحیح است(520).

بر هم زدن صورت نماز

1 - اگر در بین نماز کاری کند که صورت نماز را بر هم زند؛ مثل دست زدن، به هوا پریدن و مانند اینها، هر چند از روی فراموشی باشد، نماز باطل می شود(521).
2 - اگر در بین نماز به قدری ساکت بماند که نگویند نماز می خواند، نمازش باطل می شود(522).
3 - رها کردن نماز واجب (شکستن نماز) حرام است مگر در حال ناچاری؛ مانند این موارد:
حفظ جان
حفظ مال
جلوگیری از ضرر مالی و بدنی
4 - شکستن نماز برای پرداخت بدهی مردم با این شرایط اشکال ندارد:
طلبکار، طلب خود را می خواهد.
وقت نماز تنگ نیست؛ یعنی می تواند پس از پرداخت بدهی، نماز را در وقت آن بخواند.
در بین نماز نمی تواند بدهی را بپردازد(523).
5 - اگر در بین متوجه که مسجد نجس است و وقت نماز وسعت نداشته باشد و در بین نماز نتواند مسجد را تطهیر کند، باید نماز را رها کند و مسجد را تطهیر نماید و بعد نماز بخواند(524).
6 - شکستن نماز برای مالی که اهمیت ندارد مکروه است(525).