فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

واجبات رکوع

1 - خم شدن به مقداری که بیان شد.
2 - ذکر.
3 - آرامش بدن در حال گفتن ذکر رکوع.
4 - ایستادن بعد از رکوع.
5 - آرامش بدن بعد از رکوع(454).

ذکر رکوع

در رکوع، هر ذکری گفته شود کافی است، ولی احتیاط واجب آن است که به قدر سه مرتبه سبحان الله یا یک مرتبه سبحان ربی العظیم و بحمده کمتر نباشد(455).

آرامش بدن در رکوع

1 - در رکوع باید به مقدار ذکر واجب، بدن آرام باشد(456).
2 - اگر پیش از آن که به مقدار رکوع خم شود و بدن آرام گیرد. عمداً ذکر رکوع را بگوید، نماز باطل است(457).
3 - اگر پیش از تمام شدن ذکر واجب، عمداً سر از رکوع بردارد نمازش باطل است(458).