فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

استفتاء

س - نماز خواندن در بانکها و ادارات و امثال آن و مدارس که اغلب وضعیت ملکی آنها مشخص نیست چه صورتی دارد؟
ج - اگر علم به غصب بودن محل ندارند اشکال ندارد(392).
احکام مسجد

این کارها در رابطه با مسجد حرام است:

زینت کردن مسجد با طلا (بنابر احتیاط واجب)(393).
فروش مسجد، هر چند خراب شده باشد و حتی فروختن زمین(394).
نجس کردن مسجد و چنانچه نجس شود باید فوراً تطهیر کنند(395).
بردن خاک و ریگ از مسجد، مگر خاکهای زیادی(396).
برای مطالعه

این کارها درباره مسجد مستحب است:

زودتر از همه به مسجد رفتن و دیرتر از همه از مسجد بیرون آمدن.
چراغ مسجد را روشن کردن.
تمیز کردن مسجد.
هنگام وارد شدن، ابتدا پای راست را داخل مسجد گذاشتن.
هنگام بیرون آمدن از مسجد اول پای چپ را بیرون گذاشتن.
خواندن دو رکعت نماز مستحبی تحیت و احترام مسجد.
خوشبو کردن خود و پوشیدن بهترین لباسها برای رفتن به مسجد(397).