فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

مکانهایی که تخلی در آنها حرام است:

1 - در کوچه های بن بست که صاحبان آنها اجازه نداده باشند.
2 - در ملک کسی که اجازه تخلی نداده است.
3 - در جایی که برای افراد خاصی وقف شده است.
4 - بر قبر مومنان، در صورتی که بی احترامی به آنان باشد(327).

مکانهایی که تخلی در آنها مکروه است:

1 - در جاده، خیابان، کوچه، درب خانه.
2 - زیر درختی که میوه می دهد.
3 - بر زمین سخت.
4 - در لانه جانوران.
5 - در آب(328).
احتیاط واجب آن است که بچه را به هنگام تخلی رو به قبله یا پشت به آن ننشانند، ولی اگر خود بچه بنشیند، جلوگیری از او واجب نیست(329).

تطهیر مخرج بول و غایط

1 - مخرج بول با غیر آب (سنگ، کلوخ، پارچه و...) پاک نمی شود.
2 - برای تطهیر مخرج بول، بعد از بر طرف شدن بول یک بار شستن آن کافی است.
3 - پاک شدن مخرج غایط با غیر آب: محل تامل است (به احتیاط واجب پاک نمی شود) ولی می توان با آن حال (پس از برطرف کردن نجاست و قبل از تطهیر با آب) نماز خواند(330).
4 - بر مردان مستحب است، بعد از بیرون آمدن بول، استبراء کنند و چنانچه انسان بعد از بول استبراء کند و بعد آبی از او خارج شد و شک کند بول است یا نه، حکم بول ندارد (کیفیت استبراء در رساله توضیح المسائل آمده است)(331).