فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

انتقال

اگر خون بدن حیوانی که خون جهنده دارد، به بدن حیوانی که خون جهنده ندارد، منتقل شود و جزء بدن آن حیوان به حساب آید پاک می گردد و همچنین اگر جزئی از بدن انسان یا حیوان بدن بدن انسان دیگر یا حیوان زنده غیر نجس العین منتقل شود و جزء آن به حساب آید پاک می گردد؛ مثل اینکه:
- خون بدن انسان به بدن پشه یا مگس منتقل شود.
- جزئی از بدن حیوانی (مانند چشم) را جدا کرده و به بدن انسان منتقل کنند.
- مقداری از گوشت بدن را بریده و به جای دیگر بدن پیوند دهند(316).

اسلام

1 - اگر کافر شهادتین بگوید، مسلمان می شود، و با اسلام، تمام بدن او (حتی عرق و آب دهانش) پاک می گردد؛ یعنی بگوید:
اشهدان لا اله الا الله - اشهدان محمدا رسول الله(317).
2 - اگر کافر شهادتین بگوید و انسان نداند که قلباً مسلمان شده یا نه، پاک است. ولی اگر بداند که قلباً مسلمان نشده، بنابر احتیاط واجب باید از او اجتناب کرد(318).
3 - اگر بدن کافر با نجاست دیگری (عارضی) نجس شده باشد؛ مثلاً جایی از بدن او زخم شده و به خون آلوده است، آن نجاست با اسلام پاک نمی شود(319).
4 - لباسهایی که قبل از اسلام با رطوبت بدن کافر نجس شده، با اسلام پاک نمی شود. بلکه لباسهایی هم که در هنگام اسلام آوردن به تن دارد و با رطوبت بدن نجس شده، بنابر احتیاط واجب باید از آنها اجتناب کرد(320).

پرسش

1 - اگر کف کفش بر اثر راه رفتن بر زمین مرطوب نجس شود، با راه رفتن پاک می شود یا نه؟
2 - آیا آفتاب، دری را که از چوب ساخته اند و گندمی که از کاه جدا کرده اند، پاک می کند، یا نه؟
3 - برای استحاله دو مثال دیگر بیاورید.
4 - برای انتقال دو مثال دیگر بیاورید.
5 - کسی که معلوم نیست مسلمان است یا نه، چه حکمی دارد؟