فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

احکام آب کر، جاری و چاه

1 - تمام اقسام آبهای مطلق - بجز آب قلیل - تا زمانی که بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد پاک است و هر گاه بر اثر برخورد با نجاست، بو یا رنگ یا مزه نجاست بگیرد نجس می شود، بنابراین، آب جاری، چاه، کر و حتی باران در این حکم مشترکند(283).
2 - آب لوله های ساختمانها، که متصل به منبع کر می باشد، در حکم آب کر است(284).

برخی از خصوصیات باران

اگر بر چیز نجسی که عین نجس در آن نیست یکبار ببارد پاک می شود.
اگر بر فرش لباس نجس ببارد پاک می شود و فشار لازم ندارد.
اگر بر زمین نجس ببارد پاک می شود.
هرگاه باران در جایی جمع شود، اگر چه کمتر از کر باشد، چنانچه تا موقعی که باران می بارد چیز نجسی را در آن بشویند، البته تا زمانی که بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته است، پاک است(285).

احکام شک در آب

1 - مقدار آبی که معلوم نیست کر است یا نه: با برخورد نجاست نجس نمی شود، اما سایر احکام آب کر را ندارد.
2 - مقدار آبی که پیشتر کر بوده و معلوم نیست قلیل شده یا نه: حکم آب کر را دارد.
3 - آبی که معلوم نیست، پاک است یا نجس: پاک می باشد.
4 - آبی که پاک بوده و شک در آن است که نجس شده یا نه: حکم آب پاک را دارد.
5 - آبی که نجس بوده ولی معلوم نیست پاک شده یا نه: حکم آب نجس را دارد.
6 - آبی که مطلق بوده و معلوم نیست مضاف شده است یا نه: حکم آب مطلق را دارد(286).