فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - پنیر، کره، نوشابه، روغن، قند و شکری که از کشورهای غیر اسلامی آورده می شود چه حکمی دارد؟
2 - فرق منکر خدا با منکر توحید در چیست؟
3 - این مساله را توضیح دهید و دو مثال ذکر کنید. کسی که معلوم نیست مسلمان است یا نه، پاک می باشد ولی احکام سایر مسلمانان را ندارد.
4 - اگر انسان ببیند کسی با لباس نجس نماز می خواند، ایا باید به او بگوید یا لازم نیست. چرا؟
5 - نان و دیگر پختنیها که غیر مسلمان آن را طبخ کرده، پاک است یا نجس؟

درس (18) مطهرات (1)

... و ینزل علیک من السماء ماء لیطهرکم به و یذهب عنکم رجز الشیطن....
خداوند به شما آب را از آسمان فرو می فرستد، تا شما را پاک سازد و پلیدی شیطان را از شما ببرد.
(سوره انفال، آیه 11)

چگونه چیز نجس پاک می شود؟

همه اشیاء نجس پاک می شود و پاک کننده ها عبارتند از:
1 - آب
2 - زمین
3 - آفتاب
4 - استحاله
5 - انتقال
6 - اسلام
7 - تبعیت
8 - بر طرف شدن نجاست
9 - استبراء حیوان نجاستخوار
10 - غایب شدن مسلمان(275)