فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

مراجعه به نامحرم

امید است که جامعه اسلامی هر چه سریعتر به جایی برسد که دختران و بانوان به راحتی بتوانند کارهای خود را بدون مراجعه به نامحرم انجام دهند. بنابراین تا جایی که امکان دارد به پزشک مرد با عکاس مرد و... مراجعه کنیم.
در مواقع اضطرار باید پوشش خود را در حد امکان حفظ کنیم و تمامی مسائل مربوط به نامحرم را مراعات کنیم.
در این زمینه مسائل لازم فراوانی وجود دارد که شما را به رساله توضیح المسائل مراجع عظام تقلید ارجاع می دهیم.

نگاه به نامحرم

چشم از مناظری که می بیند، فیلم و عکس تهیه، و در مخزن خیال بایگانی می کند. گاهی هم در سالن خیال می نشیند و به تماشای آنها می پردازد.
مراقب باشیم که چشمان ما از مناظر شهوت آلود فیلم و عکس تهیه نکند و اگر به این خطا و گناه دچار شدیم فوری آن منظره را با اشک و آه و توبه از صفحه خیال خود پاک کنیم.
نگاه آلوده به هیچ چیز و هیچ کس جایز نیست.
در فرهنگ اسلام این تنها مردان نیستند که موظفند نگاهای خود را مهار کنند بلکه قرآن زنان را به رعایت این نکته فرمان می دهد.(180)

محرم و نامحرم

شاید بعضی ها خیال کنند نامحرم یعنی غریبه و ناآشنا، و محرم یعنی قوم و خویش و آشنا، ولی در فرهنگ اسلام فرقی بین غریبه و آشنا نیست.
کسانی که به دخترها و زنان محرمند عبارتد از:
پدر و پدر بزرگ، پسر، نوه، برادر، خواهر زاده (پسر خواهر)، برادر زاده (پسر برادر)، عمو (عموی خود و عموی پدر و عموی مادر)، دایی (دایی پدر و دایی خود و دایی مادر).
این گروه به سبب خویشاوندی نسبی، محرم هستند؛ گروه دیگری نیز به سبب ازدواج بر دخترها و زنها محرم می شوند که عبارتند از:
شوهر و پدر و پدر بزرگ شوهر، پسر شوهر (هر چند فرزند خود انسان نباشد) و نوه او، شوهر مادر،(181) و شوهر دختر (داماد)
کسان دیگر هرچند خویشاوند و آشنا باشند نامحرم به حساب می آیند و باید همه احکام مربوط به نامحرم را نسبت به آنها رعایت نمود.
بنابراین پسر عمو و پسر دایی و پسر خاله، پسر عمه، شوهر خاله، شوهر عمه، شوهر خواهر و برادر شوهر همه نامحرم هستند.(182) و باید در روابط خانوادگی و فامیلی آنان را نامحرم دانست. ممکن است این نکته برای آنان ناخوشایند باشد ولی رضایت و خشنودی خدا را باید بر رضایت و خشنودی آنان مقدم داشت و آخرت خود را به بهای اندک دنیا نفروخت. ولی می توان با نرمی و ملایمت مساله را برای آنان روشن ساخت.