فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

12. امام فرشتگان

ر بدن داری اگر سوز حیات - هست معراج مسلمان در صلات(85)
برادرم جبرئیل مرا در آسمانها همراهی می کرد، به سدرة المنتهی که رسیدیم ناگهان صدای اذان را شنیدم. فرشته ای اذان می گفت که تا آن زمان در آسمان ها دیده نشده بود.
او اذان می گفت و هر جمله ای از آن را که می گفت پروردگارم او را تصدیق می کرد.
به حی علی الصلاة که رسید پروردگارم فرمود: بنده من راست می گوید. هر کس از روی میل و رغبت به نماز بایستد و حق آن را ادا کند، این کفاره گناهان گذشته او خواهد بود. و چون گفت حی علی الفلاح پروردگارم فرمود: نماز، صلاح و نجات و رستگاری چون اذان تمام شد، جلو ایستادم و همه فرشتگان به من اقتدا کردند.
پیش از این هم در بیت المقدس هم به نماز ایستاده بودم و همه پیامبران به من اقتدا کرده بودند.
و اینجا چون از نماز فارغ گشتم از سر شوق و ارادت به پروردگارم مدهوش گشتم و به حالت سجده فرو افتادم.(86)

حضور قلب

مرغ خیال لحضه ای نمی آساید، پیوست، از شاخه ای به شاخه ای دیگر پرواز می کند و نمازگزار را که در حال راز و نیاز با خداست می آزارد.
اگر بخواهیم مرغ خیال خود را رام کنیم تا در نماز، فکر و قلبمان متوجه نماز باشد باید اعمال و رفتار روزانه خود را برای رضای خدا و بر اساس تعالیم نورانی قرآن تنظیم کنیم. با حضور قلب در نماز می توان به مدارج عالی بندگی بار یافت.
از فرزند امام نقل شده است که می گفت:
شبی در ماه مبارک رمضان، من پشت بام خوابیده بودم. خانه ایشان یک خانه 45 متری کوچک بود. بلند شدم دیدم صدایی می آید و بعد متوجه شدم آقاست که در تاریکی در حال نماز خواندن است و دست هایش را طرف آسمان دراز کرده و گریه می کند.(87)

تکبیره الاحرام

الله اکبر؛
خداوند بزرگ است (از آن که در وصف بگنجد).
برای ورود به نماز الله اکبر می گوییم یعنی خدا را از همه موجودات حسی، عقلی، آسمانی و زمینی برتر می یابیم. دیگر دل از دنیا و مظاهر فریبنده آن می شوئیم و همه چیز و همه کس جز او نزد ما کوچک می شوند.
الله اکبر، بیشترین ذکری است که هم در مقدمات نماز و هم در خود نماز و هم در تعقیبات آن گفته می شود به طوری که یک مسلمان در طول شبانه روز تنها در نمازهای پنجگانه واجب حدود 360 مرتبه آن را تکرار می کند.