فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

لباس شویی ها

ابتدا عین نجاست را از لباس ها برطرف می کنیم، آنگاه لباسها را داخل لباس شویی می ریزیم و اگر لباس شویی پس از جمع شدن مقداری آب در مخزن، آبش قطع می شود و شروع به شستن می کند باید دو بار آن را بشوید و هر دفعه آب آن خارج گردد و اگر آب لباس شویی قطع نمی گردد یک بار شستن کافی است.(36)

در باره لباس شویی های عمومی به این دو نکته توجه کنیم:

1. اگر لباس را پاک تحویل دادیم ولی شک داریم که نجس شده است یا نه، پاک است.
2. اگر لباس مان نجس بوده و متصدی شستن که مسلمان است بگوید آن را تطهیر کرده ام، حکم لباس پاک را دارد.

خشک شویی ها

لباسی را که نجس است نباید داخل خشک شویی انداخت باید ابتدا خودمان یا متصدی خشک شویی آن را تطهیر کند و داخل خشک شویی بیندازد. چون خشک شویی با مواد مانند شیمیایی بنزین و سایر مواد پاک کننده، لباسها را تمیز می کند و با آب و شستن سر و کار ندارد. بنابراین:
1. اگر لباس پاک خود را تحویل خشک شویی دادیم و شک کردیم که آیا در دستگاه نجس شده است یا نه، آن لباس، پاک است.
2. اگر شک کنیم که لباس ما با لباسهای نجس مخلوط شده است، لباس ما نجس است.
3. اگر لباس ما نجس بوده و فراموش کردیم که به متصدی خشک شویی تذکر دهیم باید از او بپرسیم چنانچه آن را تطهیر نکرده است، نجس است.(37)