فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

اقسام آب مطلق

1. آب باران
2. آب چاه
3. آب جاری (آبی که از زمین می جوشد و جاری می شود)
4. آب راکد (آبی که از زمین نمی جوشد)

آب راکد (دو گونه است)

1. آب قلیل (آبی که کمتر از اندازه مخصوص است)
2. آب کر (آبی که به اندازه مخصوص یا بیشتر از آن است)

مقدار آب کر یا قلیل

اگر حوضچه ای داشته باشیم که 385 لیتر آب خالص در دمای معمولی را در خود جای دهد مطمئن هستیم که این مقدار آب، کر است(28)؛ البته حضرت امام خمینی رحمه الله علیه کمتر از این مقدار را نیز کر می دانند یعنی 419/377لیتر آب. آبی که از مقدار کر کمتر باشد آب قلیل نامیده می شود.(29)