فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

گسترده احکام

هر چند که رشد و تکامل معنوی انسان مرتبط است در قلمرو دین است و هرگز دین درباره آن ساکت ننشسته است؛ و هر جا سخن از تکلیف و وظیفه است در قلمرو احکام است. مانند عبادت، معاملات، مسائل فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی و مسائل حکومتی و کشورداری.

بزرگ دانستن احکام الهی

احکام الهی تامین کننده دنیا و آخرت و مقرب انسان به خدای بزرگ هستند و نباید آنها را از اوج خود پایین بیاوریم. استخفاف احکام به راههای زیر است:
1- احکام را منحصر در احکام فردی بدانیم.
2- احکام را تنها در محدوده اجتماع لازم بدانیم.
3- احکام را فقط تامین کننده مسائل دنیوی بدانیم.
4- احکام را از سیاست و حکومت جدا بدانیم.
5- احکام را تنها تامین کننده آخرت بدانیم.

2. پایه های فهم احکام

فلو لا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین.(3) پس چرا از هر فرقه ای از آنان، دسته ای کوچ نمی کنند تا در دین آگاهی پیدا کنند؟!
مجتهد و فقیه که رسالت بزرگ و فهم دقیق احکام و ابلاغ آن را به جامعه به عهده گرفته است برای استنباط احکام از منابع دینی به علوم زیر نیازمند است:
1- ادبیات عرب (شامل: صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع لغت)
2- منطق
3- انس و آشنایی با قرآن و احادیث معصومین علیه السلام
4- آشنایی با علم رجال برای تشخیص راویان حدیث
5- اصول فقه (برای به دست آوردن قدرت استخراج احکام از منابع دینی).