فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

ولادت

ابو عبد الله، محمد بن ابراهیم بن جعفر کاتب نعمانی مشهور به ابن زینب از راویان بزرگ شیعه در اوایل قرن چهارم هجری به شمار می آید.

مقام علمی

وی علاوه بر این که نویسنده ای خوش نظر و دارای قدرت استنباط بوده، از اطلاعات وسیعی درباره رجال و احادیث برخوردار بوده است.
او از شاگردان بزرگ ثقة الاسلام کلینی به شمار می آید و بیشتر معلومات خود را از ایشان فرا گرفته است.
همچنین کاتب و نویسنده او نیز به شمار می آمد و به همین خاطر از شهرت، احترام و اعتبار خاصی در نزد علماء و فقهای شیعه بهره مند شده است.

سفر به شیراز

نعمانی که برای شنیدن احادیث از یک راوی معتبر به شهرهای مختلفی سفر می کرد در سال 313 هجری به شیراز رفت تا از عالم بزرگوار، ابو القاسم موسی بن محمد اشعری نوه سعد بن عبد الله قمی بدون واسطه روایت بشنود و راوی روایات او باشد.