فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

وفات

عالم بزرگوار، ابو غالب زراری در سال 368 هجری در حالی که به سن هشتاد و سه سالگی رسیده بود در شهر بغداد چشم از این دنیا فرو بست و در کاظمین به خاک سپرده شد.

محمد بن حسن فتّال نیشابوری

ولادت

محمد بن حسن بن علی بن احمد بن علی فتال نیشابوری، معروف به ابن فتال و ابن فارسی، از علمای قرن پنجم و ششم هجری است.