فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

شاگردان

چهره های فراوانی نیز از محضر درس او بهره مند گشته اند از جمله: شیخ مفید، هارون بن موسی تلعکبری، حسین بن عبید الله غضائری، احمد بن عبد الواحد مشهور به ابن عبدون و ابو العباس احمد بن علی بن عباس سیرافی.

تألیفات

او دارای تألیفات ارزشمندی در موضوعات مختلف است مانند:
1 - رسالة أبی غالب الزراری
2 - کتاب الأدعیة
3 - الإفضال
4 - التاریخ
5 - دعاء السفر
6 - دعاء السر
7 - مناسک الحج
8 - جزء فی خطبة الغدیر
9 - أخبار تهامة
10 - أخبار مجموعة

وفات

عالم بزرگوار، ابو غالب زراری در سال 368 هجری در حالی که به سن هشتاد و سه سالگی رسیده بود در شهر بغداد چشم از این دنیا فرو بست و در کاظمین به خاک سپرده شد.