فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

سخن علما

شیخ طوسی در باره او می فرماید:
«او شخصیتی جلیل القدر و دارای روایات فراوان و شیخ شیعه در زمان خود بوده و شخصیت مورد اطمینان فقهای شیعه می باشد.»
علامه مجلسی و سید بحر العلوم نیز کلامی مشابه کلام شیخ طوسی گفته اند.

اساتید

او از شخصیت های بزرگ شیعه در دوران خود بهره برده است. شخصیت هایی مانند:
پدر بزرگ خود محمد بن سلیمان، علی بن حسین سعد آبادی، عبد الله بن جعفر حمیری، محمد بن حسن بن علی بن مهزیار اهوازی، محمد بن همام اسکافی و محمد بن یعقوب کلینی.

شاگردان

چهره های فراوانی نیز از محضر درس او بهره مند گشته اند از جمله: شیخ مفید، هارون بن موسی تلعکبری، حسین بن عبید الله غضائری، احمد بن عبد الواحد مشهور به ابن عبدون و ابو العباس احمد بن علی بن عباس سیرافی.