فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

شاگردان

شخصیت های بزرگی در محضر درس وی به کسب علم پرداخته اند که هر کدام ستاره ای درخشان در آسمان علم و فقاهت می باشند، بزرگانی مانند:
1 - ابراهیم بن هاشم
2 - علی بن ابراهیم بن هاشم
3 - محمد بن حسن صفار
4 - محمد بن یحیی عطار
5 - سعد بن عبد الله
6 - محمد بن علی بن محبوب
7 - محمد بن حسن بن ولید
8 - محمد بن احمد بن یحیی
9 - عبد الله بن جعفر حمیری
10 - سهل بن زیاد
و بسیاری دیگر از روات معتبر شیعه.

تألیفات

احمد بن محمد بن خالد برقی تألیفات فراوانی دارد از جمله:
1 - المحاسن، که شامل یکصد باب از ابواب فقه و حکمت و آداب و علل شرعیه و توحید و سایر مراتب اصول و فروع دین می باشد که فقط بخشی از آن به دست ما رسیده است. این کتاب یک مجموعه بزرگ فقهی به شمار می رود.
2 - العویص
3 - التبصرة
4 - الرجال
5 - البلدان
6 - اختلاف الحدیث

وفات

احمد بن محمد برقی پس گذراندن عمری پر برکت در سال 274 یا 280 هجری چشم از جهان فرو بست و به سوی معبود و معشوق خویش پر کشید.