فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

شخصیت علمی

شیخ قطب در آثار خود موضوعات متنوعی از علوم و معارف اسلامی را به بحث گرفته و در علم تفسیر، فقه، حدیث، فلسفه، کلام، تاریخ و دیگر موضوعات نوشتارهای فراوانی بر جای نهاده است. وی در نوشته هایش تمام جوانب موضوع را بررسی کرده و به نگاهی گذرا اکتفا نمی کند.
دیدگاه دیگران را - چه موافق و چه مخالف - به درستی نقل می کند و مانند انسانی که حق را برای حق می خواهد به کاوش در نظریات دیگران می پردازد. از این رو، کسانی که در صدد معرفی وی برآمده اند عباراتی را که دلالت بر بزرگی مقام و منزلت او دارد به کار برده اند.
در تألیفات قطب راوندی اثر نبوغ و استعداد ذاتی او را به آسانی می توان دید.
وی در نوشته های خود به تحقیقاتی عمیق پرداخته و بر نکاتی جالب توجه و زیبا که بر بسیاری از دانشمندان و بزرگان مخفی مانده، دست یافته است.

اساتید

از اساتید او عبارتند از:
1 - پدر بزرگوارش
2 - شیخ ابو علی فضل بن حسن طبرسی صاحب مجمع البیان
3 - عماد الدین محمد بن ابی القاسم طبری
4 - صفی الدین، سید مرتضی ابن داعی رازی و برادرش سید مجتبی
5 - سید ابو الصمصام، ذو الفقار بن محمد بن معبد حسینی
6 - شیخ ابو جعفر حلبی
7 - محمد بن حسن، پدر خواجه نصیر الدین طوسی
8 - ابو عبدالله، حسن مؤدب قمی
9 - ابوالقاسم، حسن بن محمد حدیقی
10 - ابو منصور، شهریار بن شیرویه بن شهریار دیلمی

شاگردان

از جمله شاگردان قطب راوندی عبارتند از:
1 - نصیر الدین حسین بن سعید راوندی، فرزند ایشان
2 - ظهیر الدین محمد بن سعید راوندی، دیگر فرزند او
3 - قاضی احمد بن علی بن عبد الجبار طوسی
4 - قاضی جمال الدین علی بن عبد الجبار طوسی
5 - فقیه علی بن محمد مدائنی
6 - فقیه عزالدین محمد بن حسن علوی بغدادی
7 - زین الدین ابو جعفر محمد بن عبد الحمید بن محمود دعویدار
8 - رشید الدین محمد بن علی بن شهر آشوب مازندرانی
9 - شیخ منتجب الدین