فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

تالیفات

شیخ طوسی مؤلف دو کتاب از کتب اساسی و مرجع چهارگانه شیعه است، به نامهای «تهذیب الأحکام» و «الاستبصار» که هر دو در زمینه روایات و احادیثی است که جنبه فقهی و حکمی دارند. از دیگر تألیفات اوست:
1 - النهایة
2 - المبسوط
3 - الخلاف
4 - عدة الأصول
5 - الرجال
6 - الفهرست
7 - تمهید الأصول
8 - التبیان

وفات

شیخ بزرگوار طوسی در شب دوشنبه 22 محرم سال 460 هجری به رحمت ایزدی پیوست و در نجف اشرف در خانه خویش به خاک سپرده شد.
بدین ترتیب جهان اسلام یکی از بزرگترین و نامورترین فقیهان خود را از دست داد. شخصیتی که تاریخ کمتر به نظیر او در جامعیت برخورد کرده است و هنوز فقهای ما از پرتو وجود او برخوردار هستند.
هم اکنون نیز خانه او مسجد شده است.

شیخ حر عاملی