فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

واقعه ای اسفبار

ترکان سلجوقی در سال 447 هجری با استفاده از ضعف آل بویه به بغداد حمله کردند و با اشغال آن حکومت آل بویه را برانداختند. در این زمان عبد الملک وزیر متعصب طغرل بیک، به محله های شیعه نشین حمله کرده، به قتل و غارت آنان پرداختند و به خانه شیخ حمله کردند تا وی را به قتل برسانند، ولی چون او را نیافتند، وسایل منزل و کتاب های او را آتش زدند و نابود ساختند.
بعد از این حادثه اسفبار که ضایعات جبران ناپذیری به جهان علم وارد ساخت، شیخ از بغداد خارج شد و به نجف اشرف رفت.

نجف اشرف

نجف در آن هنگام ده کوچکی بود که تعداد کمی از شیعیان مشتاق، در جوار بارگاه مولای متقیان امیر المؤمنین علی علیه السلام زندگی می کردند.
بعد از فروکش کردن خشم و طغیان جاهلان، شیخ در نجف اشرف حوزه علمیه ای تاسیس نمود که بزرگترین حوزه علمیه در میان شیعیان گردید.

تالیفات

شیخ طوسی مؤلف دو کتاب از کتب اساسی و مرجع چهارگانه شیعه است، به نامهای «تهذیب الأحکام» و «الاستبصار» که هر دو در زمینه روایات و احادیثی است که جنبه فقهی و حکمی دارند. از دیگر تألیفات اوست:
1 - النهایة
2 - المبسوط
3 - الخلاف
4 - عدة الأصول
5 - الرجال
6 - الفهرست
7 - تمهید الأصول
8 - التبیان