فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

آواز نماز!

شخصى در خانه درویشى مهمان شد. از آنجایى كه سقف خانه از چوبهاى نازك و ضعیف پوشیده شده بود، مدام از آن چوبها صدا برمى خاست. مهمان گفت: اى درویش! مرا از این اتاق جاى دیگر ببر، مى ترسم كه سقف فرو ریزد. درویش گفت: نترس! این صداى آواز نماز و تسبیح چوبهاست. مهمان گفت: خوب است، اما ترسم از زمانى است كه این چوبها به سجده روند!(2654)

نماز جماعت

آیات