فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

استفاده از تجارب دیگران براى موفّقیت در كارها

«عن علىّ(علیه السلام) قال: كفى ما مضى مخبرا عمّا بقى و كفى عبرا لذوى الالباب ما جرّبوا؛(2541) على(علیه السلام) فرموده: كافى است كه واقعه گذشته، ما را بر معیار دیگر قضایا آگاه سازد، و كافى است كه خردمندان از تجاربى كه اندوخته اند عبرت بگیرند و آنها را سرمشق آینده خویش قرار دهند.»

بینایى با عبرت از دیگران

«عن علىّ(علیه السلام) : من اعتبر ابصر و من ابصر فهم و من فهم علم؛(2542) على(علیه السلام) فرموده است: هر كس از وقایع گذشتگان عبرت بگیرد بینا مى شود، كسى كه بصیرت و بینائى پیدا كرد مى فهمد، و آن كس كه فهمید عالِم مى شود.»

تجربه، پشتیبان است

«قال علىّ(علیه السلام) : من لم یعتبر بغیره لم یستظهر لنفسه؛(2543) على(علیه السلام) فرموده است: كسى كه از تاریخ دگران پند نگیرد و تجربه نیاموزد، در برنامه زندگى خود پشتیبانى نگرفته است.»