فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نكات

در دین اسلام در رتبه اوّل انجام واجبات است سپس مستحبّات. گاهى شیطان با مستحبّات وارد مى شود و انسان را از امرى واجب دور مى كند. مستحبّات از نظر پاداش، مكمّل كمى و كاستى واجباتند. مستحبّات پلى عاشقانه بینِ بنده و خداست چون شخص تكلیفى را انجام مى دهد كه از او خواسته نشده است. بعضى از مستحبّات همچون نمازِ شب براى پیغمبر واجب است چرا كه او رهبرى جامعه را به عهده داشته و نیازمند نیرویى بیشتر است. در دستور به انجام عموم مستحبّات حكمتى نهفته است كه با انجامِ عمل بنده به مقصود مى رسد. اگر عملِ مستحبّى به واجب ضربه بزند هیچ ارزشى نخواهد داشت.
با انجام مستحبّات واجبات برایِمان شیرین مى شوند. انجامِ عملِ مستحب نشانگرِ آن است كه به ما به دستوراتِ دینى عشق مى ورزیم و انجامِ آنها از روىِ تكلیف نیست. در سیره بزرگان و علماء دین تقیّد به مستحبات همچون واجبات دیده مى شد، هر چند در دستورالعملِ بزرگان آمده كه گاهى مستحب را ترك كنید تا جایگاه آن نسبت به واجب محفوظ بماند.

لطیفه

اهلِ مستحبّات

مردى در حال نماز خواندن بود. دوستانش به تعریف از او پرداختند و گفتند: ببینید چه با خلوص نماز مى خواند. مرد كه از این تعریف ها خوشش آمده بود، نمازش را قطع كرد و گفت: در ضمن روزه هم هستم.