فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نكوهش عزادارى

«قال النبىّ(صلى الله علیه و آله): انا برى ممّن حلق و صلق؛(1852) پیامبر(صلى الله علیه و آله) فرمود: من بیزارم از كسى كه در مصیبت موى سرش را بكند و صداى گریه و ناله اش را بلند كند.»

لعنت پیامبر

«عن ابى سعید الخدری لعن رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) النّائحة و المستمعة؛(1853) پیامبر(صلى الله علیه و آله) زن نوحه كننده و زنى را كه صدایش به هنگام نوحه سرایى به گوش مرد نامحرم برسد لعنت كرده است.»

داستانها