فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

عدل و دادگسترى

«عن النّبىّ(صلى الله علیه و آله) قال: العدل جنّة واقیة و جنّة باقیة؛(1808) رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) فرموده است: عدل در كشاكش هاى اجتماعى همانند سپر نگهبانى است كه افراد در پناه آن از تعدّى دگران محفوظند، و مانند بهشت پایدارى است كه همواره مردم از نعمتهاى آن برخوردارند.»

آزادگى در عدل

«قال علىّ(علیه السلام) : فانّ فی العدل سعة و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق؛(1809) على(علیه السلام) فرموده است: تحقیقاً گشایش و آزادگى در عدل است و كسى كه محیط عدل و داد در نظرش تنگ آید، عرصه جور و ستم بر وى تنگتر خواهد بود.»

میانه روى در زندگى

«فی وصیّة امیر المؤمنین(علیه السلام) للحسن(علیه السلام) عند وفاته: و اقتصد یا بنىّ فی معیشتك و اقتصد فی عبادتك و علیك فیها بالامر الدّائم الّذى تطیقه؛(1810) على(علیه السلام) ضمن وصایاى خود به حضرت مجتبى(علیه السلام) فرموده است: فرزند عزیز! در شئون زندگى و امور عبادى میانه رو باش و از افراط بپرهیز. روشى را انتخاب كن كه در حدود توان و طاقت تو باشد و بتوانى همیشه آن را انجام دهى.»