فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

عبادت اینجورى!

پروین كوچولو دستش را به سوى آسمان بلند كرده بود و مى گفت: خدایا! كارى كن كه «پاریس» پایتخت روسیه شود. مادرش كه حرف هاى او را مى شنید، با تعجب پرسید: دخترم، این چه جور دعایى است كه مى كنى؟! پروین گفت: مى خواهم جوابى را كه در ورقه امتحانى نوشته ام، درست از آب دربیاید!

عدل الهى

آیات