فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

عادت به بردبارى

«قال علىّ(علیه السلام) : عوّد نفسك التّصبّر على المكروه؛(1743) على(علیه السلام) در ضمن وصایاى خود به حضرت مجتبى(علیه السلام) فرموده است: نفس خویش را به بردبارى در مقابل ناملایمات عادت ده.»

دشمنىِ عادت بد

«قال علىّ(علیه السلام) : العادة عدوّ متملّك؛(1744) على(علیه السلام) فرموده: عادت بد، دشمنى است كه با قدرت بر صاحبش حكومت میكند.»

برگرداندن عادت معتاد

«عن ابى محمّد العسكرىّ(علیه السلام) : قال ردّ المعتاد عن عادته كالمعجز؛(1745) حضرت عسكرى(علیه السلام) میفرماید: برگرداندن معتاد از عادتى كه به آن خو گرفته، مانند معجزه است.»