فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

عادت به تقوى

«فی الخبر: الزموا التّقوى و استعیدوها؛(1742) در حدیث آمده است كه: همواره ملازم تقوى و پرهیزگارى باشید و خویشتن را به آن عادت دهید.»

عادت به بردبارى

«قال علىّ(علیه السلام) : عوّد نفسك التّصبّر على المكروه؛(1743) على(علیه السلام) در ضمن وصایاى خود به حضرت مجتبى(علیه السلام) فرموده است: نفس خویش را به بردبارى در مقابل ناملایمات عادت ده.»

دشمنىِ عادت بد

«قال علىّ(علیه السلام) : العادة عدوّ متملّك؛(1744) على(علیه السلام) فرموده: عادت بد، دشمنى است كه با قدرت بر صاحبش حكومت میكند.»