فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نافرمانى شرابخوار

«عن ابراهیم بن ابی البلاد عن ابیه عن أحدهما(علیهماالسلام)، قال: ما عصی اللَّه بشى ء أشدّ من شرب المسكر إنّ أحدهم یدع الصّلاة الفریضة و یثب على امّه و ابنته و اخته و هو لا یعقل؛(1592) از ابراهیم بن ابى البلاد، از پدرش، از امام باقر(علیه السلام) یا امام صادق(علیه السلام) نقل شده كه فرمود: خداوند با هیچ گناهى سخت تر از شرابخوارى نافرمانى نشده است. شرابخوار نماز واجب را رها مى كند و در حالى كه عقل خود را از دست داده، بر مادر و دختر و خواهرش مى جهد.»

كلید بدیها

«محمد بن یحیى عن بعض اصحابنا رفعه الى ابی عبد اللَّه(علیه السلام) قال: شرب الخمر مفتاح كلّ شرّ؛(1593) محمّد بن یحیى، از بعضى از اصحاب ما، از امام صادق(علیه السلام) نقل كرده كه فرمود: شرابخوارى كلید هر بدى است.»

كلید همه گناهان

«عن النبیّ(صلى الله علیه و آله): یا علیّ! جعلت الذّنوب كلّها فی بیت و جعل مفتاحها شرب الخمر؛(1594) از پیامبر(صلى الله علیه و آله) نقل شده كه فرمود: اى على! تمام گناهان در خانه اى نهاده شده و شرابخوارى را كلید آن قرار داده اند.»