فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

آموخته هاى جوانى

«عن موسى بن جعفر(علیه السلام) قال: من تعلّم فی شبابه كان بمنزلة الرّسم فی الحجر؛(1565) حضرت موسى بن جعفر(علیه السلام) فرموده است: آموخته هاى دوران جوانى مانند نقشى كه بر سنگ حجّارى شده باشد، ثابت و پایدار میماند.»

تعلیم و تعلّم جوانان

«عن ابى عبد اللَّه(علیه السلام) قال: لست احبّ ان ارى الشّابّ منكم الّا غادیا فی حالین، امّا عالما او متعلّما، فان لم یفعل فرّط فان فرّط ضیع فان ضیّع اثم و ان اثم سكن النّار و الّذى بعث محمدا بالحقّ؛(1566) امام صادق(علیه السلام) فرموده: دوست ندارم جوانى را از شما مسلمانان ببینم مگر آنكه روز او به یكى از دو حالت آغاز شود، یا تحصیل كرده و عالم باشد، یا متعلّم و دانشجو؛ اگر هیچ یك از این دو حالت در وى نباشد و با نادانى به سر برد، در اداى وظیفه كوتاهى كرده است، مسامحه در اداء وظیفه تضییع حقّ جوانى است، تضییع جوانى به گناهكارى منجر مى شود و اگر مرتكب گناه شود، به خداوندى كه پیغمبر اكرم(صلى الله علیه و آله) را به نبوّت فرستاده قسم كه در عذاب الهى مسكن خواهد گزید.»

تلاوت قرآن در جوانى

«عن ابى عبد اللَّه(علیه السلام) : قال من قرء القرآن و هو شابّ مؤمن اختلط القرآن بلحمه و دمه؛(1567) امام صادق(علیه السلام) فرموده است: كسى كه تلاوت قرآن میكند اگر جوان باایمان باشد، قرآن با گوشت و خونش آمیخته مى شود و در همه انساج بدنش اثر مى گذارد.»