فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

قوز بالا قوز

اولى: تو با این كه ازدواج كرده اى، باز هم خودت دارى پیراهنت را اتو مى كنى؟
دومى: این پیراهن هاى من نیست، اینها براى خانمم است!

سحرخیزى

آیات