فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نكات

رمز موفّقیّت در خانواده و اجتماعى سازگارى با مشكلات طبیعى است. با ناسازگارى مشكلى حل نخواهد شد و خودمان ضرر مى كنیم. حضرت امام(رحمه الله) بعد از خطبه ازدواج به زوجین مى فرمودند بروید با هم بسازید. سازش و مدارا تا آنجایى است كه به اصولِ اخلاقى و دینى لطمه اى وارد نشود. سازگارى و وفق داشتن با شرایطِ سخت در زندگى بزرگان به وفور مشاهده مى شود. با سازگارى مشكلات نیز حل خواهد شد. چرا كه بعد از صبر نوبتِ ظفر و پیروزى است. ایّام در گذرند. با سازگارى و مدارا به پایان سختى ها خواهیم رسید. شیطان در سختى ها بیشتر سراغِ انسان مى آید با كمى سازگارى و مدارا مى توان مشكلات را پشت سر گذاشت و به نتیجه رسید. سازگارى و مداراى انبیاء بر لجاجت قومِشان بهترین درس جهت تحمّل سختى ها و سازگارى با سختى هاى طبیعى و ناخواسته است.

لطیفه

امان از مادرشوهرها

خانم اولى: امان از مادرشوهرها.
خانم دومى: مگه چى شده؟
خانم اولى: آخه نمى دونم اینها چرا قبل از اینكه پسرهاشون رختشوئى، ظرفشوئى و... یاد بگیرند مى رن واسشون زن مى گیرن!