فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

لطیفه

بالاتر....

شخصى قرض مى خواست طرف مقابل گفت بدون سود نمى شود. طرف هم كه چاره اى نداشت گفت فلان مقدار یك ماهه خوبه؟ شخص رباخور مى گفت بالاتر! باز مى گفت فلان مقدار خوبه؟ او هم مى گفت بالاتر...
چند صباحى گذشت و شخص رباخوار به مریضى دچار شد كه قرار بود انگشتهاى پایَش را قطع كنند. شوراى پزشكى گرفتند كه قطعِ پا تا برآمدگى كافى است، پزشك معالج مى گفت بالاتر! مى گفتند مچ پا، مى گفت بالاتر....

روایت (نقل كردن) شایعه