فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

لعنت خدا و فرشتگان بر رباخوار

«النّبیّ(صلى الله علیه و آله): من أكل الرّبا ملأ اللَّه بطنه نار جهنّم بقدر ما أكل، فإن كسب منه مالا لم یقبل اللَّه شیئا من عمله، و لم یزل فی لعنة اللَّه و ملائكته ما دام معه قیراط؛(1149) پیامبر(صلى الله علیه و آله): هر كس ربا بخورد، خدا شكم او را به اندازه ربایى كه خورده است، از آتش دوزخ پر مى كند؛ و اگر با آن مالِ ربا، مال دیگرى به دست آورد، خدا هیچ چیز از عمل او را قبول نمى كند؛ و پیوسته تا زمانى كه قیراطى از آن ربا با او است، مورد لعنت خدا و فرشتگان خدا است.»

رباخوار نوعى عذاب الهى است

«الإمام علی(علیه السلام) : إذا أراد اللَّه بقریة هلاكا، ظهر فیهم الرّبا؛(1150) امام على(علیه السلام) : چون خدا هلاك (مردم) آبادیى را بخواهد، در میان ایشان رباخوارى رایج مى شود.»

داستانها