فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

روایات

دقّت در اوضاع روزگار

«قال أمیر المؤمنین(علیه السلام) : من عرف الایّام لم یغفل عن الاستعداد؛(1090) على(علیه السلام) فرموده است: كسى كه اوضاع روزگار خود را میشناسد از آمادگى در مقابل مقتضیّات آن غفلت نمى ورزد.»

دقّت در حساب نفْس

«عنه(علیه السلام) : من حاسب نفسه ربح و من غفل عنها خسر؛(1091) نیز فرموده است: آن كس كه به حساب نفس خود رسیدگى كند، سود میبرد و آنكه در این كار غفلت نماید زیان میكند.»