فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

حجة الاسلام قرائتى:

عدّه اى خانم به دعوت حاجیه خانم مهمان و مشغول غذا خوردن بودند، تا وارد منزل شدم، خانم ها گفتند: حاج آقا براى ما هم حدیثى بخوانید! گفتم: حدیث داریم كه قبل از سیر شدن دست از غذا خوردن بكشید!

دفاع مقدّس

آیات