فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

ارزش نان

«قال النّبىّ(صلى الله علیه و آله): اكرموا الخبز فانّه قد عمل فیه ما بین العرش الى الارض و ما فیها من كثیر من خلقه؛(1035) رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) فرمود: نان را كه فراورده كشاورزى است عزیز دارید چه آنكه عوامل سماوى و ارضى و بسیارى از آفریده هاى الهى در ایجاد آن مؤثّر بوده اند.»

شرایط خوردن غذا

«عن علىّ(علیه السلام) قال: من اكل الطّعام على النّقاء و اجاد الطّعام تمضّغا و ترك الطّعام و هو یشتهیه و لم یحبس الغائط اذا اتى لم یمرض الّا مرض الموت؛(1036) على(علیه السلام) فرموده: كسى كه در خوردن غذا پاكیزگى را مراعات میكند، غذا را بخوبى مى جود، با داشتن اشتها از طعام دست میكشد، و تخلیه روده را موقعى كه آماده مى شود به تعویق نمى اندازد، شایسته است همیشه سالم باشد و جز به مرض موت دچار بیمارى دیگرى نشود.»

دوست داشتن تمام میوه ها

«عنه(علیه السلام) : من غرس فی نفسه محبّة انواع الطّعام اجتنى ثمار فنون الاسقام؛(1037) نیز فرموده است: آن كس كه محبّت انواع مختلف غذاها را در دل مى نشاند، میوه هاى گوناگون بیماریها را از آن مى چیند.»